У суботу 16 грудня 2006 року вIдбулось засIдання у селI НасеобIна ЛIшня, яке органIзувало  КПС “Червона Калина”, на якому було продовжено розгляд питання об’еднання украiнських громад БоснIi I Герцеговини в едину органIзацIю, яке нас буде представляти як внутрIшньо так I зовнIшньо.

Звичайно, що цей процес вже тягнIться кIлька рокIв його було неможливо до кIнця довести.Причина дуже проста бо завжди е кому це взагалI не вIдповIдае.

Але повернемось до “КРУТО” – цI чорнI сторIнки нашоi БоснIйськоi  недолI напишемо вам IншIм разом.

IнIцIатива була пIднесена  КПТ “Тарас Шевченко” з Баня Лука, де голова цього Товариства п.Василь Пристаж пробував зложите “роге кревI у кропяному мIшку”. Так 19.03.2006 запросив всI дIючI I недIючI об’еднання I органIзацIi  украiнцIв БоснIi на цю нараду до Баня Луки, де був навIть запрошений Надзвичайний уповноваженIй посол Украiни п. ВIктор АндрIйович КIрIк.

Нарада була дуже темпераментна, але слава Богу дIйшли до якоiсь згоди.

Була створена органIзацIйна комIсIя, де був вибранIй  головою п. Микола БелоскурскI , членами п.ГрегорI Овад I др.проф п.Мирослав Бобрек. У наступнIм кроцI, було визначено мIсце зустрIчI Н.ЛIшня I час на протязI 19 до 30 квIтня 2006 приготувати всI документи, якI потрIбнI для реестрацIi такоi органIзацIi. Час переходив I нIчого не ставалось.

IнIцIативою  активних товариств, як I др.проф п.Мирослав Бобрека I голове КПС “Червона Калина” Василя Тимков був органIзований з’iзд на визначення мIсця тIльки  з запIзненням, але нI коле не запIзно, як це гарно закIнчено.

 Так на засIдання прибув голова украiнського посольства БоснIi I  Герцеговини пан Василя Iвашко, пан Василя Присташ голова КПТ “Тарас Шивчинко” з Баня Лука, голова  МолодIжноi органIзацIi “Украiна” Прняавор пан Желько Музека, голова КПТ “Тарас Шевченко” Прняавор панI др. Маруся Стефанюк, голова   КПС “Червона Калина” пан Василь Тимков, КПС “Iван Франко” Хорвачена пан Мирослав Бобрек, ОрганIзацIя УкраiнцIв ГрадIшка др.проф п.Мирослав Бобрека , ОрганIзацIя УкраiнцIв “Козак” Ябланово пан Йван Прихода який вибраний у парламент РС БоснIя Герцеговина.

Так всI Товариства I органIзацIi одноголосно погодились засновати “КРУТО” I голову  вибрали др.проф п.Мирослав Бобрека, заступника др.Мруся Стефанюк I Василя Тимкова за секретаря вибранI пан Степан Гаврилюк.

ЗасIдання було проведено у перемIщенI сIльськоi школи, де навIть було мIсцеве телекомпанIя, яка цей IсторичнIй акт БоснIйських украiнцIв записала, I у цей самий день у новинах представила.

Для села ЛIшня це була велика подIя.

За славу Украiни!

Василь I.Тимков

Advertisements